เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

การจำแนกสายพันธุ์ของแคคตัส
cactus 5

การจำแนกสายพันธุ์ของแคคตัสเป็นกลุ่ม

แคคตัสจัดเป็นพืชในวงศ์ Cactaceae มีอยู่ทั่วโลกทั้งสิ้น 50-150 สกุลด้วยกัน หรือประมาณ 2,000 ชนิด ซึ่งแบ่งตามวิธีของ Gordon Rowley (หนังสือ The Illustrated Encyclopaedia of Succulents) ได้เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

 • กลุ่ม Ario Carpus
 • กลุ่ม Astrophytum
 • กลุ่ม Cereus
 • กลุ่ม Echinocactus
 • กลุ่ม Echinocereus
 • กลุ่ม Echinopsis
 • กลุ่ม Epiphyllum
 • กลุ่ม Hylocereus
 • กลุ่ม Lobivia
 • กลุ่ม Mammillaria
 • กลุ่ม Melocactus
 • กลุ่ม Neopoteria
 • กลุ่ม Opuntia
 • กลุ่ม Pereskia
 • กลุ่ม Pilocereus
 • กลุ่ม Rebutia