เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

ลักษณะดอกของแคคตัส
Possibly some type of Mammillaria

ลักษณะดอกของแคคตัส จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปกรวย รูประฆัง รูปจาน หรือมีลักษณะเป็นหลอด ดอกของแคคตัสมี 2 แบบด้วยกัน คือ

  1. ดอกแบบ Actinomorphic คือ ลักษณะของดอกที่แบ่งตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางได้เป็น 2 ส่วน มีลักษณะเหมือนกันทุกประการและแบ่งได้มากกว่า 1 ครั้ง
  2. ดอกแบบ Zygomorphic คือ ลักษณะของดอกที่แบ่งตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางได้เป็น 2 ส่วน โดยมีลักษณะเหมือนกันทุกประการและแบ่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น