เรื่องล่าสุด

หมวดหมู่

การให้ปุ๋ยและแร่ธาตุอาหาร
การใส่ปุ๋ยและแร่ธาตุอาหาร

ปัจจุบันนิยมใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มากกว่าปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก เพราะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอาจมีเชื้อโรคหรือแมลงปลอมปนจนเป็นสาเหตุที่ทำให้แคคตัสเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย หากนำไปอบผ่านความร้อนก่อน ประสิทธิภาพของปุ๋ยและแร่ธาตุอาหารก็จะลดลง ในขณะที่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นั้นใช้ได้สะดวกมีสูตรให้เลือกใช้งานมากมาย จึงสามารถกำหนดชนิดและปริมาณของธาตุอาหารได้

ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ใช้กับแคคตัสก็เหมือนกับปุ๋ยที่ใช้กับดอกไม้ประดับทั่วๆ ไป ปริมาณในการให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแคคตัส แต่ละพันธุ์ ขนาดต้น รวมถึงสภาพแวดล้อมในการปลูก แต่ไม่ควรให้ปุ๋ยมากจนเกินไป เพราะจะทำให้ต้นมีการเจริญเติบโตผิดปกติได้ สีต้นอาจจะเปลี่ยนหรือเป็นสีเขียวมากขึ้น ต้นจะยืดยาวผิดปกติ ผิดลักษณะ หรือทำให้อ่อนแอ่ เปราะบาง ดังนั้นควรให้ปุ๋ยทุกๆ 1-2 สัปดาห์ ไม่ควรเกินไปมากกว่านี้ และควรระมัดระวังอย่าให้ปุ๋ยเข้มข้นจนมากเกินไป